کود مایع لیکو نوفی

 این محصول در آنالیزهای مختلف تولید می گردد:

1- لیکو نوفی 6 - 6 - 6

2- لیکو نوفی 5 - 5 - 7

3- لیکو نوفی 3 - 3 - 5